Tribofilm Release Mechanism

&nbsp
&nbsp&nbsp
&nbsp

&nbsp

פרופיל חברה

&nbsp

.הינה חברה פרטית שהתאגדה בארה”ב בשנת 2002. המפעל ומעבדות הפיתוח שלה – ננומטריאלס בע”מ – שוכנים באזור התעשייה יבנה Apnano Materials חברת
ננומטריאלס הייתה הראשונה לייצר מוצרים מסחריים המבוססים על ננו-חלקיקים אנאורגאניים רב שכבתיים של טונגסטן גופרתי בעלי מבנה דמוי-פולרני וננוצינוריות עפ”י טכנולוגיה שפותחה במכון וייצמן למדע
.האמריקאית  Nanotech Industrial Solutions, Inc. (NIS)החברה נרכשה לאחרונה ע”י חברת

&nbsp&nbsp

מדיניות סביבתית

&nbsp

,חברת ננומטריאלס תשאף לשיפור מתמיד בנושא השמירה על איכות הסביבה על ידי עריכת מבדקים סביבתיים באופן תקופתי
.קביעת מטרות ויעדים ברי מדידה ככל האפשר, בקרתם, ניטורם להערכת העמידה בהם וסיקורם במסגרת סקרי הנהלה ותיקון אי התאמות במידה וימצאו
הארגון שואף לבצע כל פעולה או מעשה בצורה הטובה ביותר, ביושר ובאמינות מקצועית, תוך יוזמה, חדשנות, שאיפה לשלמות והתמדה לשיפור מתמיד של הביצועים הסביבתיים
הנהלת החברה מתחייבת להשקיע את מירב המשאבים העומדים לרשותה למימוש מטרות איכות הסביבה ולהפחתת ההשפעה השלילית על הסביבה
.ולמנוע ככל הניתן כל זיהום מים, קרקע, אויר ושמירה על הסביבה מפני פגיעה

 

החברה פועלת להעלאת מודעות העובדים לנושא ההגנה על איכות הסביבה ולרתמם למאמץ לשמירה על איכות הסביבה
.בריאותם ובטיחותם באמצעות הדרכה עובדים שתכלול שיתוף עובדים ושילובם במערכת ניהול הסביבתית במפעל
.החברה מתחייבת לעמידה בדרישות על פי כל דין ודרישות אחרות בעת ביצוע כלל הפעילויות במפעל
.על כל אחד מעובדי ננומטריאלס להכיר את מדיניות איכות הסביבה של החברה וליישמה בעבודתו
.היחסים בין עובד לעובד בתוך החברה, והיחסים של ננומטריאלס עם הסביבה הינם יחסי כבוד וסיוע הדדי
.הנהלת החברה מחויבת לקיומה של מערכת ניהול סביבתית, יישומה ועדכונה בהתאם למדיניות זו

 

&nbsp

יצירת קשר בנושאי סביבה

&nbsp

-אחראית איכות סביבה, ליאת אקר סלג’אן
liat@apnano.com :טלפון: 08-9334088, דוא”ל